Plain Rice

Steamed basmati rice.
Plain Rice
Original Photo

$ 6.99